• dimecres 30 de novembre del 2022

Educació proposa transport escolar per a tot l'alumnat a partir dels tres anys i casos autoritzats de batxillerat

img

La Conselleria convocarà una taula tècnica per tractar l'aplicació de la Lomloe

PALMA, 15 Set.

La Conselleria dEducació i Formació Professional del Govern ha proposat aquest dijous, durant la Mesa Sectorial dEducació, transport escolar per a tot lalumnat de Balears a partir dels tres anys i casos autoritzats de batxillerat i de FP.< /p>

El conseller del ram, Martí March, ha assistit aquest dijous a la Mesa on es tractaven els esborranys de dos decrets que formen part del desenvolupament de la Llei d'Educació i la resolució sobre la dotació de places docents amb perfil educatiu.

March ha assenyalat la importància del Decret de Transport Escolar ja que la Conselleria assumeix el transport de l'alumnat de 3 a 6 fent-ho obligatori, el dels centres d'educació especial --gairebé tots són concertats excepte o no--, i el de l'alumnat que la Conselleria escolaritza en un concertat perquè al públic no hi ha places. També s'obre una sèrie d'alternatives a la postobligatòria, és a dir, a FP i Batxillerat.

El conseller ha indicat que “es tracta de diferents mesures per arribar progressivament a la gratuïtat en el transport escolar i ja s'ha previst un increment del pressupost per a l'any que va destinat a cobrir aquestes despeses”.

L'esborrany de decret que regula el transport escolar que ha presentat aquest dijous la Conselleria incorpora el reconeixement al dret del servei de transport escolar a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil, el que cursa cicles formatius de grau bàsic a centres públics i als alumnes escolaritzats a centres concertats d'educació especial, a més de regular l'ús del servei de transport per als alumnes d'ensenyament postobligatori a centres públics no universitaris.

Les modalitats que preveu l'esborrany són tres: rutes de transport escolar com les que hi ha actualment, convenis de col·laboració amb consells insulars, entitats locals i associacions de famílies i ajuts al transport escolar.

En el cas de l'alumnat de 3 a 6 anys i alumnat de centres d'educació especial, suposarà ampliar les places de les licitacions de les rutes de transport escolars habituals, per tant, serà efectiva a partir de la finalització dels contractes vigents.

En el cas de l'educació postobligatòria, quan hi ha places vacants a les rutes contractades per a alumnat de nivell obligatori ( ja passa actualment), lalumnat de nivell postobligatori podrà ocupar-les sense cap cost. L'alumnat de nivell obligatori té preferència.

En els casos en què hi ha una necessitat de transport escolar que no es pot cobrir per línies regulars o per altres circumstàncies autoritzades, es podran formalitzar convenis amb els consells, ajuntaments o mancomunitats de municipis, per tal d'ampliar places a rutes ja existents o utilitzar altres fórmules. Actualment, s'està fent a manera de proposta pilot a Sineu i Santanyí que compten amb convenis entre Conselleria, Ajuntaments i les associacions de famílies dels centres.

Excepcionalment, en casos de necessitat imperiosa, també es podran formalitzar convenis per al transport d'alumnat d'educació bàsica a centres concertats quan no hi hagi places d'escolarització públiques al seu municipi de residència i el transport escolar públic tingui vacants.

Les administracions han de promoure actuacions per facilitar l'accés gratuït al transport públic dels estudiants postobligatoris a municipis diferents de la seva localitat de residència quan aquesta no disposa de l'oferta educativa que cursen.

D'altra banda, aquest dijous també s'ha tractat a la Mesa la proposta de Resolució que regula el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria dEducació.

Aquesta normativa té per objecte facilitar que els centres públics puguin proposar un determinat nombre de places docents de la quota de professorat vinculades a l'aplicació d'aspectes significatius del seu projecte educatiu , per fomentar, així, una identificació i implicació més gran de l'equip docent a l'hora d'implementar aquest projecte mitjançant la participació del consell escolar del centre, o del consell social de centre si és el cas, i l'informe motivat del director.

D'acord amb la Conselleria, una plaça docent caracteritzada amb perfil educatiu és un lloc de treball que, a més de tenir atribuïdes funcions docents genèriques, té assignades funcions determinades que requereixen tècniques, responsabilitats, formació o condicions específiques docupació que es deriven de laplicació i millora del projecte educatiu del centre. Només poden ocupar aquestes places, funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva i hauran de comptar amb un informe favorable del director del centre, certificat dinforme del claustre i acord favorable del consell escolar o consell social.

Finalment, la mesa ha tractat aquest dijous l'esborrany del nou Decret d'Inspecció Educativa que adapta i actualitza la normativa vigent fins ara. Entre altres novetats, aquest esborrany estableix la necessitat de coordinar el treball de la Inspecció no només amb la resta de departaments de la Conselleria sinó amb la resta d'administracions per oferir un servei millor a la ciutadania.

De l'altra banda, s'han actualitzat els procediments, fent-los més senzills, i s'ha reforçat la funció d'acompanyament i assessorament als centres educatius, segons Educació.

D'altra banda, durant la Mesa, els sindicats han manifestat la seva preocupació per l'inici de l'aplicació de la Lomloe aquest curs, en concret, han fet esment de les instruccions d'avaluació.

El conseller ha explicat que des del Govern comprenen la inquietud que genera l'aplicació de la nova norma, especialment a secundària, i s'ha compromès a convocar una taula tècnica sobre aquesta matèria la setmana que ve amb l'objectiu d'informar i introduir les millores que es puguin fer en aquestes instruccions dins del mar de la legalitat.

També ha assegurat que s'incrementarà la informació i la formació sobre els nous currículums a tota la comunitat educativa. Amb tot, ha recordat que "aplicació de la Lomloe és obligatòria" i que al Govern li hauria agradat tenir més temps per posar-la en marxa. "Encara hi ha moltes comunitats que no han aprovat els currículums i nosaltres ho vam fer l'1 d'agost i des d'abans de la seva aprovació ja es van iniciar la difusió i la formació per aplicar-los", ha afegit.

Notícies més vistes Avui