• dijous 2 de febrer del 2023

El Ministeri de Política Territorial aconsegueix un nou acord que evita un conflicte de competències amb les Balears

img

Des d'inici de Legislatura s'han aconseguit 103 acords finals totals i vuit finals parcials sumant un total de 111 acords

PALMA , 8 Jul.

El Ministeri de Política Territorial ha aconseguit un nou acord que ha evitat un conflicte de competències amb Balears, respecte a la Llei de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de les Illes.

Segons ha informat el Govern d'Espanya en una nota de premsa, el Ministeri de Política Territorial ha aconseguit un nou acord, en aquest cas amb el Govern balear, concretament a la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus. l marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de Balears, sobre la qual existien discrepàncies competencials.

En relació amb els articles 7, 19 i 22 de la Llei 4/2021, ambdues parts han acordat remetre la solució de les discrepàncies al que acorda la Comissió Bilateral de Cooperació sobre els articles 7, 19 i 22 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ja que aquests preceptes de la Llei 4/2021 procedeixen --amb el mateix nombre i contingut-- del Decret llei esmentat, que va ser tramitat com a projecte de llei després de la seva convalidació pel Parlament balear, però pels terminis de la tramitació parlamentària de la llei no va ser possible introduir-hi els canvis acordats per la Comissió Bilateral de Cooperació.

Respecte a l'article 25 de la Llei 4/2021, ambdues parell han coincidit a interpretar, i així ho aplicarà el Govern balear en l'exercici de les seves competències, que en relació amb la possibilitat que el nomenament per a la direcció de projectes per a la gestió de fons recaigui en personal funcionari o estatutari mitjançant una comissió de serveis o una atribució temporal de funcions en un lloc temporal de naturalesa directiva, la referència a personal funcionari o estatutari es limita a personal funcionari o estatutari de carrera.

En relació amb la disposició final quarta de la Llei 4 /2021, ambdues parts han considerat solucionada la discrepància, ja que la disposició derogatòria de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de Balears per a l'any 2022, ha derogat la disposició final esmentada. /p>

L'acord amb les Balears al juny, juntament amb els 14 assolits amb diferents comunitats autònomes els mesos anteriors, sumen 15 acords el 2022 sobre normes autonòmiques iques amb possibles preceptes inconstitucionals.

Tots els acords s'han aconseguit obrint un procés de negociació impulsat pel Ministeri de Política Territorial en les comissions bilaterals de cooperació, a través article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, instrument jurídicament habilitat per a la col·laboració amb les comunitats autònomes.

Des de l'inici de la XIV Legislatura, en la seva voluntat de diàleg permanent amb les comunitats autònomes, el Ministeri de Política Territorial ha aconseguit 103 acords finals totals i vuit acords finals parcials --amb independència que l'acord d'inici s'hagi signat o no a la present Legislatura--.

D'aquesta manera, el Ministeri de Política Territorial ha sumat un total de 111 acords finals amb les comunitats autònomes des de l'inici de la XIV Legislatura.

Notícies més vistes Avui