El pressupost de la UIB per a 2024 s'incrementa un 14,85% i arriba als 171,9 milions d'euros.

El pressupost de la UIB per a 2024 s'incrementa un 14,85% i arriba als 171,9 milions d'euros.

PALMA, 21 Des.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) disposarà l'any que ve d'un pressupost de 171.912.725 euros, el més elevat de la seva història i un 14,85 per cent superior al de 2023.

Segons ha informat el centre universitari en nota de premsa, les comptes permetran continuar caminant cap a l'objectiu de disposar d'una plantilla, estable i de qualitat, que pugui fer front a les necessitats de l'educació superior i la recerca en els termes que estableix la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU).

També impulsarà el canvi de model cap a una veritable i efectiva autosuficiència energètica, que contribuirà decisivament a la descarbonització del campus, han afegit des de la UIB.

El Consell de Govern del centre, reunit el 20 de desembre en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat el pressupost per a l'exercici 2024, i el Consell Social ho va ratificar en sessió plenària en aquesta mateixa data.

El pressupost manté la línia ascendent dels últims anys gràcies a l'increment de l'aportació del Govern, que s'emmarca en el conveni Executiu i la Universitat pel qual s'estableix el model de finançament de la UIB durant el període 2023-2026, signat el dia 16 d'octubre de 2023.

En conjunt, l'aportació del Govern per al 2024 s'incrementa 5,82 milions d'euros, sent un 5,68 per cent major que la de l'exercici anterior i representa la quantitat de 108.220.519,43 euros.

La major part de l'increment és de caràcter finalista, amb els objectius de cobrir les despeses de personal, augmentar el nombre d'inversions de la UIB i finançar els compromisos plurianuals d'estudis de grau i la posada en marxa de titulacions com els graus de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i de Farmàcia al curs 2024-2025. Aquesta transferència situa la inversió per estudiant en 6.280 euros. La resta d'ingressos de la UIB provenen dels preus públics i de les inversions finalistes.

Pel que fa als gastos, es presenten en un capítol 1, de personal, que representa un 56,17 per cent del pressupost total i permet millorar i consolidar la plantilla de PDI i PTGAS; un capítol 6, d'inversions, que experimenta un increment de 17.061.904,06 euros, i un capítol 2, de despeses corrents i manteniment del campus.

El pressupost consolidat entre la Universitat, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes i l'Agència de Qualitat Universitària de Balears, una vegada s'han comptabilitzat totes les partides, assolix un total de 185.948.199,40 euros

El pressupost incorpora tot un conjunt d'inversions que permetran complir amb els objectius i compromisos que la UIB ha assumit en relació al medi ambient de les Illes.

En aquest sentit, pràcticament el deu per cent del pressupost, concretament un 9,6 per cent, està destinat a executar actuacions que han de situar la UIB com a model líder en tecnologies de gestió d'infraestructures energètiques i ambientals, a més de complir amb el compromís d'assolir la neutralitat en la petjada de carboni abans de l'any 2030.

Així, s'inclou una partida de 13,3 milions d'euros per al programa de transformació energètica, una altra de 2,5 milions per a la rehabilitació energètica dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull, i 0,5 milions d'euros destinats a iniciar les obres de canalització de calefacció urbana de l'edifici Mateu Orfila i Rotger i l'edifici que alberga els Serveis Científico-tècnics.

Cal ressaltar també que per al 2024 els gastos en béns corrents i de serveis s'han incrementat gairebé un milió d'euros per satisfer, entre d'altres, el cost de l'energia elèctrica, així com l'increment del preu dels subministraments que se financen amb càrrec a la partida de serveis generals.

La partida més important d'aquest capítol 2 és la de manteniment integral del campus i despeses generals, que per a l'any 2024 es dota amb 10.618.894,84 euros i cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d'energia elèctrica, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat, així com altres despeses generals de funcionament de la UIB.

Pel que fa al projecte de construcció del nou edifici de Ciències, no s'ha previst cap inversió durant aquest 2024, atès que el projecte d'obres s'ha licitat dins del present mes de desembre de 2023. Es preveu iniciar les obres al voltant del mes d'abril de 2025.

Pel que fa als gastos, el capítol 1, de personal, és el que té un major pes en el conjunt del pressupost de la UIB, un 56,17 per cent del total, amb un import de 96.557.271,99 euros (4,1 milions més respecte al pressupost de l'any passat). L'aportació del Govern permet, per segon any consecutiu, cobrir totalment els gastos del capítol 1 de personal.

Aquesta aportació inclou partides específiques per a promocions i increment de plantilla, tant en el cas del PDI com del PTGAS, el que permetrà continuar la trajectòria ja iniciada.

.

Categoría

Illes Balears