Notícies Balears.

Notícies Balears.

El preu mitjà de les vivendes comprades a les Balears el 2023 va ser de 342.849 euros, segons els Registres. El preu mitjà de les vivendes comprades el 2023 a les Balears va ser de 342.849 euros, segons els Registres.

El preu mitjà de les vivendes comprades a les Balears el 2023 va ser de 342.849 euros, segons els Registres.

El preu mitjà de les vivendes comprades el 2023 a les Balears va ser de 342.849 euros, segons els Registres.

És la regió amb pitjor accessibilitat: la quota hipotecària mitjana representa més de la meitat del salari

PALMA, 3 Abr.

Balears es va mantenir el 2023 com la Comunitat amb els preus de l'habitatge més alts, 3.267 euros per metre quadrat (un 3,4% més que l'any anterior) i un import mitjà de 342.849 euros per habitatge (-1,1%), segons l'Anuari del Col·legi de Registradors.

Només Balears i Madrid superen la barrera dels 300.000 euros de mitjana per operació, la qual cosa, segons els registradors, contrasta "enormement" amb els preus de Castella-la Manxa i Extremadura, per sota dels 100.000 euros. El dada mitjana nacional va ser de 185.980 euros per habitatge.

La xifra de compravendes va caure un 20,3% a Balears, fins a les 14.202; 2.940 eren noves (-5,1%) i 11.262, usades (-23,5%). Pel que fa als preus, el metre quadrat en habitatges usades es va encarir un 3,9%, fins a 3.262 €/m2; i en noves un 0,9%, fins a 3.288 €/m2.

Pel que fa a les tipologies, Balears va ser una de les regions amb major pes dels habitatges unifamiliars sobre el total d'operacions (23,12%). És, a més, la tercera amb major superfície mitjana en els habitatges transmesos (107,6 m2), i alhora, la segona amb més pes relatiu sobre pisos de menys de 40m2.

Els costos dels habitatges adossades van augmentar un 1,2% a la regió, fins a 2.684€/m2, sent la segona Comunitat més cara. Mentre, encapçala el rànquing de preus per habitatge aïllada, 3.625 €/m2, un 2,7% més que el 2022.

Pel que fa als pisos, es van encarir en totes les tipologies: el preu mitjà dels pisos per sota de 40 m2 va ser de 3.934 €/m2, un 0,5% més car; de 40 a 60m2, 3.610 €/m2 (+6,6%); de 60 a 80 m2, 3.184 €/m2 (+2%); i majors de 80 m2, 3.137 €/m2, (+5%).

Cal assenyalar també que Balears va ser la tercera Comunitat amb major presència de compres per part de persones jurídiques -empreses i altres organitzacions-, tot i que aquest tipus de compres baixen un 0,19%. D'altra banda, a les Illes van baixar un 12% les compravendes de nua propietat d'habitatge (66). El període mitjà de possessió dels habitatges transmesos durant el 2023 va ser de 18 anys, un 7,6% més que l'exercici anterior.

la COMUNITAT AMB MAJOR PES DE COMPRA ESTRANGERA

Balears destaca per ser la Comunitat amb major pes de la compra estrangera: el 31,5% de les operacions les van fer ciutadans estrangers. Tot i així, aquest percentatge baixa respecte al 2022 (2,88 punts percentuals menys).

L'arxipèlag va ser el lloc de compra preferit pels alemanys, que representen el 38,2% del total de compres d'estrangers. El segueix Regne Unit (10,09%), Itàlia (5,91%), França (5,35%), Suècia (3,53%), Països Baixos (3,17%), Suïssa (2,47%), Àustria (1,66%), Bèlgica (1,44%) i Marroc (1,37%).

El 31,7% del total de compres d'habitatge realitzades per estrangers van arribar a un import igual o superior als 500.000 euros. El 68,3% d'aquestes compres són de ciutadans comunitaris.

Les Illes també destaquen per encapçalar el llistat de regions amb pitjor accessibilitat: la quota hipotecària mitjana (1.144,5 euros, la més elevada del país) acapara el 54,04% del salari.

A diferència del que passa a Balears, la pràctica totalitat de comunitats autònomes es troben en nivells d'accessibilitat raonables, i segons els Registradors les majors asimetries a les Illes es deuen a l'efecte sobre la mitjana de les transmissions d'elevat import i endeutament hipotecari.

Malgrat tot, el percentatge de quota hipotecària sobre el salari a Balears ha baixat en 2,45 punts en comparació amb el 2022. A nivell nacional, en canvi, aquest indicador d'accés a l'habitatge es deteriora, la qual cosa s'atribueix a l'increment dels tipus d'interès. Durant el 2023 es van comptabilitzar 169 certificacions d'habitatge per execució de hipoteca a les Illes.

A la Comunitat es van constituir 9.508 hipoteques sobre habitatge el 2023, un 16,6% menys. De nou, Balears ressalta per ser la Comunitat amb major percentatge de contractació hipotecària sobre habitatge d'estrangers respecte al total, un 15,9%.

Un altre dada cridaner és l'increment del nou crèdit hipotecari finançat per entitats diferents a bancs, que creix en 6,09 punts percentuals. El 87,98% de les hipoteques a les Illes les van donar bancs, i el 12,02%, altres entitats. El 90,93% del nou crèdit hipotecari a Balears va ser per a habitatges.

En relació amb la mida dels habitatges, l'import de nou crèdit hipotecari per m2 d'habitatge es situa a 1.959 €/m2 a Balears, el segon dada més elevat després de Madrid. No obstant això, és Balears la que apareix com la regió amb el major nivell d'endeutament per habitatge: 217.660 euros. També és la Comunitat amb majors importes mitjans d'hipoteca sobre habitatge d'estrangers: 336.514 euros, amb més de 100.000 euros de diferència respecte a Madrid.

L'import dels tipus d'interès contractats inicialment en hipoteques sobre habitatge va ser a Balears del 3,41% (a Espanya és un 3,33%): a tipus fixos a 3,51% i variable a 3,24%, en tots dos casos superiors a l'any passat. El 61,11% va contractar a tipus fix, però van guanyar quota els variables (38,89%), sent l'índex de referència més freqüent l'Euríbor (38%).

Balears va ser una de les regions amb menors períodes mitjans de contractació (22,8 anys de mitjana, -1,1%). S'allarguen els períodes de les hipoteques concedides per bancs (24,3 anys, +4,4%) però amb altres entitats es situen en només 11 anys (-42%).

Igualment, destaca l'alça en els preus dels garatges, un 4,2%, locals, un 1,8%, i naus, un 3,2%. Balears va ser l'autonomia amb els preus de naus (1.083 €/m2) més cars, la segona per garatges (1.426 €/m2) i locals (1.626 €/m2), i la tercera per als trasters (1.299 €/m2).

Durant el 2023 es van transmetre a Balears 160.545 metres quadrats de superfície en locals, un 12,4% més. Les naus sumen 88.328 m2 transmesos, un 11,4% menys.