Els pagaments en ajudes directes de la PAC de la campanya 2023 superen els 20 milions d'euros a les Illes Balears. Els pagaments en ajudes directes de la PAC de la campanya 2023 superen els 20 milions d'euros a les Illes Balears.

Els pagaments en ajudes directes de la PAC de la campanya 2023 superen els 20 milions d'euros a les Illes Balears.

Els pagaments en ajudes directes de la PAC de la campanya 2023 superen els 20 milions d'euros a les Illes Balears.

PALMA, 5 de gener.

Els pagaments en ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de la campanya 2023 han superat els 20 milions d'euros a les Illes Balears.

En una nota de premsa, el Govern ha informat que, a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), ha coordinat el pagament de més de 20 milions d'euros a les Illes Balears (20.179.882 euros) de les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de la campanya 2023.

Aquestes són els primers pagaments de la nova PAC 2023-2027, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2023 i que deixa un total de més de 3.475 milions d'euros per a totes les comunitats autònomes durant la campanya de 2023, fins al passat 31 de desembre i el seu termini de pagament anticipat es va iniciar el 16 d'octubre.

L'import global de més de 3.475 milions, pagat el 31 de desembre, és similar a l'efectuat en altres primeres campanyes en què s'ha posat en marxa una nova Política Agrària Comuna, a causa de les especificitats que impliquen aquests anys de transició.

En el cas concret de la campanya de la PAC 2023, el període de presentació de sol·licituds va començar al març, un mes després de l'habitual, ja que la normativa exigia realitzar la conversió de drets de pagament bàsic a drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat abans de realitzar l'obertura del termini de presentació.

El termini inicialment previst es va ampliar un mes, fins al 30 de juny de 2023, a sol·licitud de les comunitats autònomes i del sector, per facilitar la seva adaptació a les novetats en la gestió de les sol·licituds. Això ha comportat també ampliacions de terminis per a la modificació de sol·licituds, la presentació de fotografies georeferenciades i la gestió d'incidències derivades dels controls per monitorització.

La nova PAC ha incorporat noves intervencions, com els ecocorredors, o nous requisits, com els establerts en aquest període de cara al compliment de la condició d'agricultor actiu, que requereixen controls addicionals a realitzar per part de les comunitats autònomes abans del pagament de les ajudes, amb la finalitat de garantir així l'ús adequat dels fons de la Unió Europea.

De la mateixa manera, s'han reforçat els controls per evitar que es puguin sol·licitar ajudes directes de forma fraudulenta sobre superfícies que el sol·licitant no té a la seva disposició (ja sigui en propietat o en règim d'usufructe, arrendament o aparceria).

Totes aquestes qüestions han implicat adaptacions en el calendari de pagaments de les diferents intervencions, pel que resulta precís esperar que finalitzi el període de pagament de les ajudes directes, el 30 de juny de 2024, perquè es completin els 4.875 milions d'euros que han de percebre els 622.400 agricultors i ramaders que van presentar la sol·licitud única el 2023.

La distribució de les quantitats abonades, per règims d'ajuda, és de 2.219.511.941,61 euros en concepte d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat i ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat; 54.973.447,49 euros, d'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors; 786.331.769,32 euros, de règims en favor del clima, el medi ambient i el benestar animal (ecocorredors); 335.995.362,97 euros, d'ajuda associada voluntària, i 78.970.012,77 euros, de Posei (Canàries).

A partir de l'1 de desembre es va autoritzar l'abonament fins al 90 per cent de l'ajuda bàsica a la renda i els seus pagaments complementaris. També des de l'1 de desembre es va poder transferir fins al 90 per cent del pagament dels ecocorredors i els règims d'ajudes associades a la producció sostenible de proteïnes d'origen vegetal, arròs, remolatxa sacarera, tomàquet per a transformació, fruita seca en àrees amb risc de desertificació, producció tradicional de raïm passa i oliver amb dificultats específiques i alt valor mediambiental, així com d'ajudes associades a la ramaderia, excepte les ajudes a la ramaderia de vedells cevats.

Únicament podran ser beneficiàries d'aquests pagaments les sol·licituds per a les quals s'hagin finalitzat tots els controls.

Un cop s'hagi dut a terme l'assignació de drets procedents de la Reserva Nacional d'Ajuda Bàsica a la Renda (el 1 d'abril de 2024 com a data límit), així com el càlcul d'import unitari definitiu, remanents i transferències entre intervencions (abans de l'1 de maig de 2024), s'autoritzarà l'abonament del 10 per cent restant, el termini del qual per a fer-se efectiu conclou el 30 de juny de 2024.

Pel que fa al pagament específic de l'algodó i les ajudes a la ramaderia de vedells cevats, els requisits d'admissibilitat d'aquestes ajudes no podran ser verificats fins a l'inici de l'any 2024, ja que el càlcul de l'import unitari es basa en les unitats de producció (hectàrees i nombre d'animals) que compleixen tots els requisits d'aquests règims d'ajudes. Igual que en els altres règims, el termini per a fer efectius els pagaments d'aquestes dues ajudes conclou el 30 de juny de 2024.

Tags

Categoría

Illes Balears