• dimarts 6 de juny del 2023

L'AIReF preveu un superàvit del 0,2% del PIB el 2022 a les Balears, una caiguda de 4 dècimes respecte a l'anterior informe

img

PALMA, 15 Jul.

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal d'Espanya (AIReF) preveu per a les Balears un superàvit del 0,2% del PIB el 2022, un saldo encara allunyat de la taxa de referència del -0,6% del PIB, si bé empitjorant quatre dècimes les estimacions de l'informe anterior.

>

L'AIRef exposa que aquest empitjorament ha estat donat per una execució més acusada de la despesa aliena al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que eleva el seu nivell esperat al tancament.

La comunitat segueix preveient assolir un dèficit del 0,6%, per part seva, mantenint les previsions de saldo del pressupost, amb un lleuger increment tant dels seus ingressos com despeses previstes. Amb aquestes revisions i les recollides a l'escenari de l'AIReF, es redueixen les discrepàncies entre tots dos, encara que es continuen mantenint diferències, centrades en l'evolució de les feines.

D'altra banda, l'AIReF preveu que els ingressos de Balears aquest any 2022, sense considerar els recursos del PRTR, seran del 15,4% del PIB. Això suposa un descens d'un 16% sobre el nivell del 2021 --descendirien un 2% sense tenir en compte ajuts a empreses--.

Els llocs de treball de la comunitat autònoma el 2022, sense considerar els fons PRTR ni els ajuts a empreses, es reduiran al voltant del 12%, fins al 15,2% del PIB Regional. Es considera que el 2022, prop del 60% de la despesa incorreguda el 2021 com a conseqüència de la pandèmia, xifra inferior a l'informe anterior, no es replicarà. També, s'espera una minoració de la despesa no vinculada directament a COVID.

No obstant això, la comunitat autònoma preveu una menor reducció de les ocupacions que l'estimada per l'AIReF, pel fet que encara considera estimacions lleugerament inferiors a les de l'AIReF sobre les quanties de despesa COVID-19 que es mantindran el 2022, preveu un creixement més gran de les despeses de personal i transferències corrents i de capital, cosa que situa el seu escenari de llocs de treball per sobre del previst per l'AIReF malgrat la correcció a l'alça d'aquest últim.

L'AIReF preveu així mateix que la despesa computable a efectes de la regla de despesa disminueixi lleugerament el 2022. En concret, sota les previsions actuals , la despesa computable disminuiria menys d'un 1% el 2022.

Segons l'informe de l'AIReF, els dos propers anys els ingressos del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú seran excepcionalment positius, normalitzant-se a partir del 2025.< /p>

En concret, a les Balears els recursos del sistema de finançament podrien créixer, d'acord amb les estimacions de l'AIReF, més d'un 20% i un 12%, respectivament, el 2023 i el 2024. Per contra, el 2025 podrien disminuir lleugerament sobre el nivell de l'any anterior

Si la despesa no associada a fons de la UE evoluciona en els anys següents en línia amb el creixement inercial estimat per l'AIReF, una part de l'empitjorament esperat a 2022 revertiria en els anys següents.

L'AIReF estima que, aplicant completament els excessos de finançament acumulats i sota les seves previsions de 2022, la ràtio deute/PIB de Balears se situaria al tancament de l'exercici en un 25, 9%.

Partint d'un 30,6% l'any passat, la ràtio milloraria pel fort creixement previst de l'efecte PIB, pel saldo previst per al 2022 i pels ajustaments estoc-flow. La comunitat considera en les seves estimacions un nivell de deute superior pel pitjor tancament estimat el 2022.

Mentre la ràtio sobre PIB cau per l'efecte denominador, el deute sobre ingressos creixerà al voltant dels 17 punts percentuals 2022, en baixar els ingressos per transferències corrents de l'Estat.

Sota els supòsits d'un escenari normatiu, l'AIReF projecta una reducció de la ràtio de deute de 21,2 punts de PIB en els propers 15 anys, assolint el nivell previ a la pandèmia l'any 2022.

Sota el mateix escenari, l'AIReF projecta una reducció per al conjunt del subsector de 12,2 punts. El superàvit fiscal juntament amb el creixement econòmic seran els factors que contribuiran a la reducció de la ràtio, que es veurà impulsada aconseguint el límit de referència del 13% l'any 2026.

Així, l'AIReF ha recomanat a la Comunitat Autònoma que emmarqui l'elaboració dels pressupostos per al 2023 dins d'una estratègia fiscal a mitjà termini que contempli la naturalesa estructural o bé conjuntural de despeses i ingressos.

També ha aconsellat evitar increments de despesa o reduccions d'ingressos amb caràcter estructural el finançament permanent del qual no estigui garantit una vegada desapareguin els fluxos extraordinaris d'ingressos esperats en aquests propers anys.

Finalment, ha emplaçat la Comunitat perquè tingui en compte les previsions actualitzades de tancament de l'exercici en curs i les següents per ajustar els increments de deute a les necessitats reals de finançament.

Notícies més vistes Avui