• dimecres 7 de juny del 2023

La Seguretat Social tramita 9.254 permisos per naixement i cura de menor des de començament d'any a Balears

img

Del total, 4.393 van correspondre al primer progenitor, habitualment la mare, i 4.861 al segon

La despesa en aquestes prestacions entre el gener i el setembre va ser de més de 62,2 milions d'euros

El nombre d'excedències per cura de familiar és de 1.021, el 81% de les quals correspon a dones

< p> PALMA, 28 Oct.

La Seguretat Social va tramitar 9.254 prestacions per naixement i cura de menor en els primers nou mesos de 2022 a Balears, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i migracions.

Del total de prestacions tramitades per naixement i cura del menor a l'arxipèlag balear, 4.393 han correspost al primer progenitor, habitualment la mare, i 4.861, al segon progenitor, normalment el pare.

La despesa associada a aquesta prestació entre el gener i el setembre d'aquest any ha estat de 62.256.1 87 milions d'euros a la comunitat autònoma.

La prestació per naixement i cura de menor va substituir les antigues prestacions de maternitat i paternitat quan va entrar en vigor l'1 de gener de l'any 2021 i ha suposat l'equiparació completa de totes dues.

Actualment, el permís és de 16 setmanes per a tots dos progenitors i es reconeix com un dret individual i no transferible. De les 16 setmanes, sis han de gaudir-se immediatament després del part o resolució judicial o administrativa en casos d'adopció, guarda o acolliment. La resta del temps es pot disposar en períodes successius.

La quantia d'aquestes prestacions és equivalent a la base de cotització del mes anterior al part, adopció, guarda o acolliment, i l'abona directament l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) durant les setmanes que dura el permís.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social ofereix la possibilitat de sol·licitar la prestació per naixement de forma telemàtica, a través del portal La teva Seguretat Social.< /p>

També es poden sol·licitar telemàticament els períodes successius de descans per naixement o cura del menor, si els progenitors opten per dividir la baixa.

D'altra banda, el nombre d'excedències per cura de fill, menor acollit o familiar donades d'alta el primer semestre de l'any va ser de 1.021 a Balears.

Del total d'excedències donades d'alta en aquesta comunitat autònoma, 828 van correspondre a dones, el 81%, i 193 a homes, cosa que equival al 19 per cent.

El nombre d'excedències s'ha reduït un 6,07 per cent a les Illes respecte al mateix període de l'exercici 2021.

Els treballadors poden sol·licitar excedència per atendre fills o menors acollits o per tenir cura d'altres familiars. Els tres primers anys d'excedència per tenir cura d'un fill o menor acollit tenen la consideració de període de cotització efectiva als efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. També es considera efectivament cotitzat, a efectes d'aquestes prestacions, el primer any d'excedència per tenir cura d'altres familiars.

A nivell nacional, la Seguretat Social va tramitar 354.618 prestacions per naixement i cura de menor en els primers nou mesos del 2022, fet que suposa un increment de l'1,8 per cent respecte al mateix període del 2021. Del total, 168.286 han correspost al primer progenitor, habitualment la mare, i 186.332, al segon progenitor, normalment el pare. p>

La despesa associada a aquesta prestació entre gener i setembre d'aquest any ha estat de 2.447 milions d'euros. El 2021, aquesta xifra es va situar en 2.171 milions, fet que suposa un increment del 12,7%.

Per comunitats autònomes, el nombre més gran de prestacions per naixement i cura de menor s'ha reconegut a Andalusia (63.799), Catalunya (63.338), Madrid (59.736) i el País Valencià (36.041).

D'altra banda, el nombre d'excedències donades d'alta el primer semestre de l'any va ser de 36.801 en el conjunt d'Espanya, de les quals 31.712 van correspondre a dones, el 86,2%, i 5.089 a homes, cosa que equival al 13,8%.

El nombre d'excedències s'ha reduït de mitjana un 9,8 per cent a nivell nacional respecte al mateix període de l'exercici 2021. les comunitats autònomes amb més excedències tramitades.

A totes les comunitats s'han registrat menys excedències que en el mateix període de l'any passat. Els principals descensos han estat al País Basc (-23,5%), Cantàbria (-21,9%) i Galícia (-19,3%).

Notícies més vistes Avui