Notícies Balears.

Notícies Balears.

L'Ibavi retira l'acord de compra de 88 pisos i envia un expedient complementari a Fiscalia.

L'Ibavi retira l'acord de compra de 88 pisos i envia un expedient complementari a Fiscalia.

PALMA, 9 d'agost.

El Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) ha aprovat per unanimitat la revocació de l'acord per a la compra, per tanteig i retracte, d'un edifici de 88 habitatges de luxe per un valor de 25,8 milions d'euros, autoritzada pel Govern sortint de Francina Armengol una vegada en funcions.

Aquest acord deixa sense efecte la resolució de l'anterior president de l'Ibavi per a la seva adquisició i es fonamenta en els informes jurídics i tècnics de l'Institut que proposen la revocació i acrediten la seva justificació, segons han afirmat des de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

La revocació suposa retrotraure el procediment en el moment de ser dictada la resolució de l'anterior president de l'Ibavi del 23 de maig -després ratificada en data de 20 de juny- i ha estat elevada al Consell d'Administració per l'actual presidenta de l'Institut i consellera d'Habitatge, Marta Vidal, juntament amb informes jurídics i tècnics dels caps de servei corresponents de l'ens, amb els quals es fonamenta aquest acord, i tal com proposa l'informe elaborat per la unitat jurídica de l'Ibavi.

Amb aquesta nova documentació es donarà trasllat d'un expedient complementari a la Fiscalia per al seu coneixement i efectes legals oportuns.

Cal recordar que el departament jurídic de l'Ibavi ja va remetre al Ministeri Públic l'expedient administratiu corresponent al procediment d'adquisició a Metrovacesa de l'edifici de 88 habitatges situades al carrer Brotad, 29 (Palma), en l'exercici del dret de tanteig i retracte en les transmissions d'immobles entre grans tenidors prevista en la Llei de l'Habitatge balear.

La revocació ha estat proposada i aprovada tenint en compte no només els motius que ja es van avançar a la roda de premsa en què el Govern va anunciar el desistiment de l'operació de compra d'aquesta promoció d'habitatges de luxe i que se'n desprèn de l'expedient remès al jutjat, sinó també perquè l'acord per a la compra per part del Govern sortint en funcions "tampoc va tenir en compte els criteris aprovats pel propi Consell d'Administració de l'Ibavi sobre el preu dels habitatges en les operacions de tanteig i retracte", han insistit.

L'Ibavi, mitjançant acord aprovat a la sessió del 11 de febrer de 2021 del seu Consell d'Administració, va aprovar uns criteris orientatius per a la selecció d'habitatges en l'exercici del dret de tanteig i retracte en les transmissions entre grans tenidors, en el marc de la Llei de l'Habitatge autonòmica.

Respecte al preu dels habitatges lliures, s'estableix que "el preu de compra més el cost de la reforma seran iguals o inferiors al preu de mercat" i que aquest preu "no superarà el preu que tindria aquest habitatge si fos protegit", la qual cosa implica descartar els habitatges d'algunes zones que tenen un preu per metre quadrat superior al preu per metre quadrat de les VPO.

No obstant això, l'operació de compra de 88 habitatges lliures autoritzada pel Govern sortint en aquest procediment suposava un preu de compra superior al que disposava l'acord del Consell d'Administració de l'Ibavi per a aquest tipus d'operacions.

En concret, l'adquisició d'aquests habitatges de luxe hauria suposat un preu de compra de 3.709,88 euros per metre quadrat de superfície útil dels habitatges, una xifra "molt superior" als 2.690,14 euros per metre quadrat de preu màxim de venda d'habitatges de protecció pública, com ja advertia l'informe econòmic previ a la resolució per a la compra, segons han insistit des de l'actual Conselleria d'Habitatge.

En aquesta línia, han reiterat que aquesta diferència de preu suposava un sobrepreu d'adquisició de gairebé un 40 per cent en relació amb el preu màxim taxat per metre quadrat.

Tant l'informe de la unitat jurídica de l'Ibavi que proposa la revocació com un altre informe de la unitat tècnica de l'ens, també incorporat a l'expedient, conclouen que aquesta operació no s'ajustava als criteris de preu establerts pel propi Consell d'Administració per al procediment de tanteig i retracte a les transmissions entre grans tenidors prevista en la Llei de l'Habitatge balear.

En aquest sentit, la Conselleria ha afegit que la compra de l'edifici de Metrovacesa "no compleix" els criteris econòmics orientatius aprovats pel Consell d'Administració de l'Ibavi el febrer de 2021 per a aquest tipus d'operacions, segons conclou l'informe del servei de promoció i construcció, tenint en compte els preus esmentats per metre quadrat a partir del preu total de compra de 25.871.323,82 euros més altres despeses de 412.500 euros associats a la compra i adaptació a l'accessibilitat de l'habitatge protegit.

L'informe jurídic entén també que aquest criteri econòmic, encara que orientatiu, tampoc no va ser "objecte de consideració" a l'hora de valorar la conveniència de l'adquisició.

El departament jurídic de l'Ibavi, una vegada analitzada la documentació de caràcter econòmic i els informes adjunts, ha proposat l'acord de revocació i, en el seu informe, considera que cal un canvi en el criteri d'"apreciació de la conveniència i oportunitat d'aquesta operació", i que el seu manteniment "no es correspon ni ampara amb el respecte a l'interès general que ha de justificar-la".

Tal com recull aquesta proposta d'acord, s'ha notificat la resolució i donat audiència a l'empresa propietària de l'edifici, Metrovacesa, com a part del procediment.

Tal com ja van informar el vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, i la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, a la roda de premsa en què es va anunciar el desistiment d'aquesta operació, el procediment per a la compra de l'edifici de 88 habitatges al carrer Brotad es troba suspès cautelarment per la justícia ordinària des del 26 de juny a causa d'un recurs presentat per l'empresa Metrovacesa.

Respecte al preu, com ja es va informar, s'han ident